Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII DOCENT
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2010 - 2015


Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 funkčné miesto
docenta  pre  odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus,
 na predmety Teória architektúry a Teória a metodológia vedy

1.   Kvalifikačné predpoklady:
·    vedecko-pedagogický  titul „docent“ v odbore alebo príbuznom odbore
·    minimálne 5 rokov praxe
 
2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická, vedecko-výskumná,  tvorivá a projektová prax v predmetnej oblasti
·    aktívna znalosť svetového jazyka

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov
·    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia , ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
·    zoznam a doklady  pedagogickej, vedecko-výskumnej a umelecko- tvorivej činnosti uchádzača
·    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
·    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent
·    štruktúrovaný životopis
·    výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu, úväzok:
september 2010;  50% úväzok

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 15 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová, č.t. 02/57276229; 0918665005; sabolova@fa.stuba.sk