Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA

DOCENTA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE


Výberové konanie pre obdobie 2010 - 2015

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta – garantovanie predmetov Základy architektonického navrhovanie a Výkon povolania architekta,  pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus na Ústave architektúry obytných a občianskych budov FA STU.

1.   Kvalifikačné predpoklady:
·    vedecko-pedagogický  titul „docent“ v odbore alebo príbuznom odbore
 
2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická prax v predmetnej oblasti
·    znalosť cudzích jazykov
·    vek do 65 rokov

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
·    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
·    zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej  a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača.
·    portfólio vlastnej  tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní  uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
·    štruktúrovaný životopis
·    kópiu dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    kópiu dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
·    kópiu dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent
·    výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:

marec 2010

5.    Rozsah pracovného úväzku:
celý
             
6.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do  21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová, č.t. 02/57276229; 0918665005; sabolova@fa.stuba.sk