Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE   MIESTA
 VEDÚCEHO KNIŽNICE
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na funkciu vedúceho Knižnice  FA STU.  


1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie


2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    organizačné a riadiace schopnosti
·    minimálne 3 roky praxe v riadiacej pozícii
·    prax v oblasti akademických knižníc vítaná
·    aktívna znalosť anglického jazyka


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
·    písomná žiadosť
·    štruktúrovaný životopis
·    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
·    výpis z registra trestov


4.    Termín nástupu:
·    marec 2010      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na stránke MŠ s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0918665005