Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE   MIESTA  VEDÚCEHO

KABINETU JAZYKOV

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na funkciu vedúceho Kabinetu jazykov  FA STU. 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • zoznam a doklady opedagogickej činnosti uchádzača
 • čistý výpis z registra trestov

 

 1. Termín nástupu:
 • január 2010

      5.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky s označením „Výberové konanie". Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0918665005