Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM MIMORIADNEHO ZASADNUTIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU
dňa 6. mája 2008 (náhrada neuskutočneného zasadnutia 29.4.) o 14,00 h. v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

  1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne informácie z vedenia FA STU (dekan FA STU)
  3. Aktuálne informácie zo Študentského parlamentu FA STU (predseda ŠP FA STU
  4. Správa z výjazdového zasadnutia kolégia rektora STU (predseda AS FA STU)
  5. Správa z rokovania AS STU (predseda AS FA STU)
  6. Prerokovanie návrhu zásad prerozdelenia dotačných prostriedkov FA STU  na rok  2008 a schválenie prerozdelenia dotačných prostriedkov na Ústavy
  7. Návrh na zavedenie poplatku za štúdium v externej forme doktorandského štúdia na FA STU
  8. Bilaterálne dohody SOKRATES/ERASMUS FA v roku 2007
  9. Rôzne
  10. Záver