Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE 
PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU

dňa 20. februára 2008 (streda) o 13,00 h.

v zasadačke dekana FA STU (1. posch.) 

  1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne informácie z vedenia FA STU
    • Správa o prijímacom konaní na bakalárske štúdium pre akad. r. 2008/2009
    • Správa z kolégia dekana FA STU 
  3. Informácia z AS STU
  4. Informácia z Rady vysokých škôl pri MŠ SR
  5. Rôzne
  6. Záver
Ing.arch. Milan Andráš, PhD.
Predseda senátu