Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
DOCENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky, ako vedúcej ústavu, pre študijný odbor Záhradná a krajinná architektúra, študijné programy Krajinná architektúra a krajinné plánovanie. 

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický  titul „docent“ v odbore alebo príbuznom odbore

2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • aktívna pedagogická prax
 • znalosť cudzích jazykov
 • vek do 65 rokov

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • štrukturovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., ArtD., Dr., alebo CSc.
 • zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej tvorivej činnosti uchádzača.
 • koncepcia pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
 • portfólio vlastnej umeleckej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia.

4. Termín nástupu:

 • októver 2007

5. Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 12.10.2007 t.j. 3 týždne  od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „Výberové konanie“.

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta pre odbor Architektúra a urbanizmus – oblasť konštrukcií v architektúre s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb . 

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie 3. stupňa, resp. odovzdaná dizertačná práca  v odbore
 • minimálne 3 roky praxe
 • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
 • kritériom pre výberové konanie sú aj výsledky odbornej činnosti a predložený program pôsobenia

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • osobný životopis
 • profesijný životopis
 • doklad o vzdelaní,
 • prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti
 • program pôsobenia
 • odpis z registra trestov

4.  Podmienky podania žiadosti:

 • prihlášky do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 12.10.2007, t.j. 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu  Vám budú poskytnuté na t.č. 544 35 259 p. Lárišová.