Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

 

PROGRAM

RIADNEHO ZASADNUTIA

AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU

dňa 2.mája 2007 (streda) o 13,00 h.

v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

 

  1. Prezentácia, otvorenie, schválenie programu a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola uznesení
  3. Aktuálne informácie z činnosti na FA STU
  4. Správa z kolégia dekana FA STU (Andráš)
  5. Výsledky volieb do AS STU (Selcová)
  6. Informácia pedagogickej komisie AS FA STU (Budkeová)
  7. Upresnenie obsahovej náplne organizačnej štruktúry  (dekan fakulty)
  8. Prerokovanie predlženia pracovných pomerov pedagógov majúcich viac ako 65 rokov (dekan fakulty)
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.

Predseda senátu