Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

výskumného pracovníka

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012
 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na pracovné miesto výskumného pracovníka/pracovníčky na Ústave dejín a teórie v architektúre so zameraním na oblasť najstarších dejín architektúry. 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
  1. vysokoškolské vzdelanie architektonického zamerania
  2. ukončené alebo odovzdaná dizertačná práca  
  3. aktívna  znalosť dvoch  cudzích  jazykov
    
 2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
  1. výskumná, metodická a odborná činnosť v predmetnej oblasti
  2. výskumné skúsenosti na pomedzí architektúry a archeológie
  3. publikačná činnosť v požadovanej oblasti ( domáca aj zahraničná)
    
 3. Zoznam požadovaných dokladov:
  1. písomná žiadosť
  2. štruktúrovaný životopis
  3. kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
  4. odpis z registra trestov
  5. zoznam doterajších vedeckých a odborných prác, citácií a ohlasov
  6. stručná anotácia koncepcie svojho pôsobenia  na pracovnom mieste 
    
 4. Termín nástupu a rozsah pracovného úväzku:
  1. 1.2.2007
  2. plný týždenný pracovný úväzok
    
 5.  Podmienky podania žiadosti:
  1. podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
  2. písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 24.1.2006 tj. 3 týždne od  uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.