Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA PROFESORA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE PRE OBDOBIE 2005-2010

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora  pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus, oblasť „Konštrukčno-technických disciplín“ .

1.   Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore alebo príbuznom odbore, resp. vedecko-pedagogický  titul „docent“ v odbore alebo príbuznom odbore a spĺňanie kritérií FA STU pre menovanie profesora

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria: 

 • aktívna pedagogická prax
 • znalosť cudzích jazykov
 • vek do 65 rokov

3.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť (viď. príloha č.1)
 • štrukturovaný životopis (viď. príloha č.2)
 • kópia dokladu o menovaní za profesora, resp. docenta
 • uchádzači o funkciu profesora bez požadovaného titulu profesor, musia predložiť zoznam aktivít a dokladov dokumentujúcich plnenie kritérií FA STU pre menovanie profesora  (viď. príloha č.3a)
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., ArtD., Dr., alebo CSc.
 • zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača. Zoznam musí byť spracovaný a dokladovaný v štruktúre podľa kritérií FA STU na menovanie docenta a profesora (príloha č.3a) alebo formou osobného evalvačného spisu za posledné 3 roky, doplneného o zoznam a doklady pedagogickej činnosti uchádzača (príloha č. 3b)
 • anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru (príloha č.4)
 • 4.  Termín nástupu: 1.1.2006

5.   Rozsah pracovného úväzku:  plný

6.  Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie Slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr  do  6.12.2005     t.j. 3 týždne  od uverejnenia ponuky v celoštátnom denníku a na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „Výberové konanie“.