Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII

odborného  asistenta

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V BRATISLAVE

___________________________________________________________________________

Výberové konanie pre obdobie 2007 - 2012

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta na Ústave dizajnu, pre študijný odbor Dizajn, študijný program Dizajn výrobkov.

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

·        vysokoškolské  vzdelanie v príslušnom odbore

·        organizačné a riadiace schopnosti

·        aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·        aktívna pedagogická a umelecko-tvorivá činnosť v predmetnej oblasti

·        určujúcim kritériom pre výberové konanie sú výsledky pedagogickej a umelecko tvorivej činnosti

·        morálna a občianska bezúhonnosť

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť

·        štrukturovaný životopis

·        kópie dokladov o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

·        odpis z registra trestov

·        portfólio najvýznamnejších projektov uchádzača

·        prehľad pedagogickej a umeleckej činnosti

·        anotácia ponuky pôsobenia v rámci odboru

 

  1. Termín nástupu a rozsah pracovného úväzku:

·         november  2007

 

5.  Podmienky podania žiadosti:

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229

·        písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie  slobody  č. 19,  812 45  Bratislava,  s označením  „Výberové  konanie“najneskôr do  24.10.2007