Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné a výskumné pobyty na Slovensku v letnom semestri 2011/2012.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl s trvalým pobytom na Slovensku (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Základné informácie o programe nájdete v priložených letákoch (v slovenskom a v anglickom jazyku; v prípade potreby Vám môžeme zaslať letáky aj vo francúzskom, ruskom a španielskom jazyku). Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webstránke programu www.scholarships.sk (a to vo všetkých piatich spomenutých jazykoch).

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. 10. 2011 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2011/2012. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Kontakt SAIA: Marcela Grošeková, manažérka programu pre slovenských uchádzačov marcela.grosekova@saia.sk , Kontakt STU:Mgr. Tatiana Žemberyová, tel.:  + 421 917 669 320.

Ďalšia uzávierka  dňa 30. 4. 2012 bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2012/2013.

Detaily k aktuálnej uzávierke:

31.10.2011 do 16:00 hod. je uzávierka predkladania žiadostí na SAIA v rámci Národného štipendijného programu, o štipendiá pre študentov a doktorandov, a žiadostí o cestovný grant pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. 
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
Informácia je dostupná aj na stranke: Uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendiá
a tiež na stránke Uzávierky pre podávanie projektov.