Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekanka Fakulty architektúry STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania 
na doktorandské štúdium pre akad. rok 2012/2013
v internej a externej forme na akreditované študijné odbory: 
5.1.1 Architektúra a urbanizmus, 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry. 

Na doktorandské štúdium v študijných programoch - architektúra, konštrukcie v architektúre, urbanizmus, obnova architektonického dedičstva, teória architektúry - môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl. 
Lehota na podanie prihlášok je do 25. mája 2012. 
Termín prijímacieho konania je 21. júna 2012.
Bližšie informácie získate na www.fa.stuba.sk link: Prijímacie pohovory