Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2011 - 2016


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto
odborného asistenta,
 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave architektúry obytných budov.


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
•    pedagogické skúsenosti  
•    znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia
•    zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej  a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača.
•    portfólio vlastnej  tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
•    štruktúrovaný životopis
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    výpis z registra trestov


4.    Termín nástupu, úväzok:
•    podľa dohody, celý úväzok


      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do            12.10.2011 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, P. Sabolová;, č.t. 02/57276229; sabolova@fa.stuba.sk