Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2010-2015

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77  zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 funkčné miesto

odborného asistenta

pre predmety Grafický dizajn, Aplikovaná typografia, Písmo
s pôsobením na Ústave dizajnu FA STU.

1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie v odbore dizajn výrobkov
·    aktívna znalosť jedného svetového jazyka


2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická činnosť

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov
·    písomná žiadosť, prehľad pedagogickej činnosti
·    program pôsobenia


mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    štruktúrovaný životopis
·    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
·    čistý výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu:
·    1.7.2010

5.    Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 14 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová, t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk