Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FA STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2008-2013

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijný odbor  5.1.1. Architektúra a urbanizmus      na  Ústave dejín a teórie  architektúry a obnovy pamiatok.

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

·        vysokoškolské vzdelanie

·        pedagogické skúsenosti 

·        znalosť jedného svetového jazyka.

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·        aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti.

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť

·        výpis z registra trestov

·        štruktúrovaný životopis

·        kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

·        zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača

·        anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru.

 

  1. Termín nástupu:

·        1.9.2008

     

      5.  Podmienky podania žiadosti:

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU Mgr. Lárišová t.č. 02/57 276 229

·        písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do   19.5.2008    t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.