Prejsť na obsah
Ateliér Kusý /Paňák

Téma 1:

Areál študentského internátu a komunitného centra Varšava – Praga

Student dormitory and community center Warsaw - Prague

Zadaním tohto diplomového projektu je program medzinárodnej študentskej súťaže na areál študentského internátu a komunitného centra vo Varšave v štvrti Praga. Miesto sa nachádza južne pod východnou vlakovou stanicou a susediacou autobusovou stanicou. Je blokom pozostávajúcim z fragmentov chránenej industriálnej architektúry a bytových objektov. Ťažiskovo ide v tejto práci o 2 aspekty. Navrhnúť zastavovaciu kompozíciu novej hmoty internátu, ktorá by doplnila náznakovo pôvodný blok a zakomponovať ho k pamiatkovému objektu budúceho komunitného centra i jeho jestvujúcim bytovým objektom. Problémom je reakcia na kontext značne heterogénnej zástavby v širšom zábere územia a tiež dôležitý vzťah na silný dopravný uzol v susedstve. Dôležitým komponentom tejto budúcej zástavby je vnútorný parkový dvor s jeho predpokladaným poloverejným štatútom.

 

Internát je určený pre ubytovanie cca 260 študentov v jedno- a dvojposteľových izbách s vysokým hygienickým štandardom. Koncepcia priestorov a ich vzťahov má odrážať najnovšie trendy tohto typologického druhu v zmysle vyváženého vzťahu priestorov štúdia, vzájomného stretávania a primeraného súkromia. Dispozícia bude obsahovať doplnkové priestory jedálne, recepcie, parkovacie možnosti a pod. Vo svojej konštrukčnej osnove bude návrh logický a bude reflektovať najnovšie poznatky z hľadiska energetickej a materiálovej logiky. Návrh bude pokusom o nový zjednocujúci element v heterogénnom prostredí bloku i susediacich architektúr a zároveň o vyjadrenie svojej autonómnej náplne, ktorá môže dané prostredie priaznivo ovplyvniť architektonicky i sociálne.

 

Objekt komunitného centra bude osadený v obnovenom a prestavanom bývalom industriálnom objekte z prelomu 19. a 20. storočia. Tento má rozmanitú historickú i stavebno-technickú kvalitu. Centrum má obsahovať priestory pre kultúrno-spoločenské i občianske aktivity. Ich štruktúra je súčasťou návrhu – prioritne ide o priestory viacúčelovej sály pre stretnutia i výstavy, klubovne, priestory záujmovej činnosti, priestory pre občerstvenie. Tieto budú vybavené príslušným hygienickým zázemím i priestormi pre správu centra. Dôležitým aspektom je vytvoriť príležitosti pre vonkajšie aktivity. Kľúčovou témou tejto úlohy je vyvážená miera ochrany historickej substancie a prítomnosti znakov novej náplne slúžiacej celej prislúchajúcej štvrti.

*

*

*

Téma 2:

Areál Grasalkovičovho paláca

Grasalkovich Palace complex

 

Zadanie tejto diplomovej práce pochádza z cyklu zadaní nášho Vertikálneho ateliéru – „Ťažké miesta“. Barokový Grasalkovičov palác je jednou z kľúčových architektúr našej štátnej reprezentácie. Na jednej strane jedinečná architektonická hodnota, cenná duálna orientácia na námestie i voči parkovej záhrade a na druhej strane urbanisticko-priestorový problém nejednoznačností vlastného slávnostného nádvoria i nedostatočný plošný potenciál paláca pre riadny chod prezidentského úradu. Zadanie nadväzuje na preddiplomový projekt zapodievajúci sa urbanisticko-architektonickými úpravami celého bloku od Hodžovho námestia až po križovatku Štefánikovej a Šancovej ulice a jej roky neriešenej nárožnej pozície.

 

Kľúčovými témami zadania sú okrem iného navrhnúť podmienky primeranej autonómie jestvujúceho slávnostného nádvoria – dnes nedostatočne separovaného voči rušnej tangujúcej doprave, testovať možnosť hmotovo-priestorovej operácie redukujúcej heterogénnosť námestia, zvážiť zriadenie slávnostného ceremoniálneho priestoru z parkovej strany, navrhnúť rozšírenie pracovísk dokomponovaním barokového korpusu. Je to neobyčajne citlivá téma z hľadiska pamiatkovej problematiky, rieši však istú provizórnosť chodu úradu. Súčasťou úlohy sú možné úpravy parkovej záhrady ako z hľadiska krajinárskeho, tak aj z hľadiska osadenia nových architektúr pre zjednoznačnenie štatútu záhrady vo väzbe na záhradu Arcibiskupského paláca a pod. Z hľadiska metodologického sú možné viaceré formálno-výrazové stratégie – žiadna nie je vopred apriori vylúčená. Toto zadanie bude, dúfam, podnetom k širokej rozprave, pretože sa týka fundamentálnych otázok vstupovania do cenných architektúr, ktorých Slovensko až tak veľa nevlastní.veľa nevlastní.