Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Dekan Fakulty architektúry STU určuje termíny zápisu na štúdium v akademickom roku 2009/2010 tak, ako je určené nižšie.
Zápisy sa uskutočnia v Aule E. Belluša, vždy od 8,30 hod. , pričom 8,30 – 9,00 hod. prebieha inštruktáž ku štúdiu (upozornenie na dôležité body Študijného poriadku STU a zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov), ktorú odporúčame všetkým študentom štúdia absolvovať! 

Na zápis so sebou doneste index a potvrdenie o zaplatení validizačnej známky na predĺženie platnosti preukazu študenta STU v hodnote 3,- EUR prevodom na účet fakulty č.: 7000081906/8180, variabilný symbol: 6117, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
Študneti, ktorým vznikla povinnosť platiť školné v akad. roku 2009/2010 sa pri zápise preukážu dokladom o zaplatení školného v plnej výške a vyplnia tlačivo "Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu".

1. stupeň štúdia – bakalárske štúdium

1. rok  Bc. štúdia:
2.9.-4.9.2009  –  rozdelenie uchádzačov a pokyny platné  podľa pozvánok

2. rok  Bc. štúdia:
7.9.2009
ŠP Architektúra a urbanizmus, ŠP Dizajn výrobkov, ŠP ŠP Krajinná architektúra a krajinné plánovanie a ŠP Priestorové plánovanie a manažment - všetci študenti všetkých ŠP

3. rok  Bc. štúdia:

10.9.2009
ŠP Architektúra a urbanizmus, písmená A - P
11.9.2009  
ŠP Architektúra a urbanizmus, písmená R - Ž
ŠP Dizajn výrobkov, všetci študenti
ŠP Krajinná architektúra a krajinné plánovanie, všetci študenti
ŠP Priestorové plánovanie a manažment, všetci študenti

4. rok  Bc. štúdia:
8.9.2009 
ŠP Architektúra a urbanizmus, písmená A - P
9.9.2009
ŠP Architektúra a urbanizmus, písmená R – Ž
ŠP Dizajn výrobkov, všetci študenti

2. stupeň štúdia – inžinierske a magisterské štúdium

1. rok Ing./Mgr. štúdia:
14.9.2009
ŠP Architektúra, písmená A - R
16.9.2009
ŠP Architektúra, písmená S – Ž
ŠP Urbanizmus, všetci študenti
ŠP Dizajn výrobkov, všetci študenti
ŠP Interiérový dizajn, všetci študenti
ŠP Priestorové plánovanie a manažment, všetci študenti

2. rok  Ing./ Mgr. štúdia:
17.9.2009   
ŠP Architektúra, študenti A - S
18.9.2009    
ŠP Architektúra, študenti Š - Z  
ŠP Urbanizmus všetci študenti
ŠP Dizajn výrobkov, všetci študenti
ŠP Interiérový dizajn, všetci študenti
ŠP Priestorové plánovanie a manažment, všetci študenti

Počas zápisov nebudú platiť úradné hodiny študijného oddelenia z dôvodu účasti pracovníčok na zápisoch v aule. Študenti budú vybavení iba v termínoch zápisov.

Bratislava, 3.7.2009

Archív aktualít

Pre vybrané časové obdobie sa nenašiel žiaden záznam