Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Školné sa riadi podľa § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) a čl. 23 Štatútu STU. Študentovi, ktorému vznikla v akademickom roku 2019/2020 povinnosť platiť školné vydá fakulta Rozhodnutie o povinnosti platiť školné a doručí mu ho.
V zmysle predpisov je študent povinný uhradiť školné najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia v plnej výške. V odôvodnených prípadoch môže študent požiadať o úpravu školného do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia (ale sumu musí zaplatiť do 10 pracovných dní v plnej výške). 


V takom prípade študent postupuje nasledovne:

  • AIS - Portál študenta - Financovanie štúdia - vyplní žiadosť o úpravu školného elektronicky, vytlačí ju a podpíše
  • podpísanú žiadosť odovzdá na študijnom odd. (ŠO)
  • ŠO postúpi žiadosť s vyjadrením dekana FA STU rektorovi STU
  • konečné rozhodnutie o školnom zašle študentovi rektorát - ÚVaSŠ R-STU poštou
  • ak bude školné znížené, vráti sa žiadateľovi príslušná suma na číslo účtu uvedené v AIS


Platbu je možné realizovať výlučne dvoma spôsobmi:
- bezhotovostným platobným príkazom (realizovaným v banke)
- alebo Internet bankingom (realizovaným cez Internet)
na číslo účtu FA STU: SK70 8180 0000 0070 0008 1906, VS: uvedený v rozhodnutí
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

  • TU
  • Variabilné symboly pre  platby :
Preukaz študenta  6103
Prolongačná známka na ISIC 6103
Výkaz o štúdiu / index 6103
Brožúra "Študijné programy" 6103
Výpis výsledkov štúdia 6117
Registračný listok na promócie 6117