Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Súťaž - Vplyv progresívnych technológií 2020

Súťaž - Vplyv progresívnych technológií 2019

Súťaž - Vplyv progresívnych technológií 2018

Cena za konštrukcie v architektúre – prihlasovanie

 

Študenti môžu prihlasovať ateliérové práce zo školského roku 2016/2017 z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác do súťaže o 

 

„Cenu prof. Vladimíra Chrobáka  – cena za konštrukcie v architektúre“

 

do 21. 6. 2017 u Ing. arch. Vojtekovej,  č. miestnosti 317 od 9.00 do 12.00.

Obsahové náležitosti prihlasovania: portfólio A3, poster 700x1000, prihláška.

 

Prihláška na stiahnutie

 

REA 20

REA 21 - národné kolo

REA 21 - medzinárodné kolo

Výsledky súťaže o cenu prof. Chrobáka

Cena prof. Vladimíra Chrobáka

 Do súťaže o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za  najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti architektonických konštrukcií bolo zaslaných 7 ateliérových prác z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU.

Návrh č.1 – Dom Živena Martin – autori: Bc. Tomáš Jopek, Bc.Vladislav Tvarožek 
Návrh č.2 – Požiarna stanica Čaradice – autor: Bc. Milan Kupčo 
Návrh č.3 – Viacúčelová sála České Budějovice, autor: Bc. Ema Kiabová
Návrh č.4 – Veže Nové mesto – autor:  Tomáš Heinsch 
Návrh č.5 – Hangár, múzeum a letisko – autor: Matúš Godiš
Návrh č.6 – Green Square, Bratislava – autor: Bc. Adam Poráč 
Návrh č.7 – Obchodná ul.  – autor: Ladislav Ladacsi 

 Dňa 22.9. 2016 zasadala porota súťaže o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka v zložení: 

 
Hosť. Prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný - predseda
Hosť. Prof. Ing. arch. Andrej Alexy
Doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. 
 

 Porota sa po rozprave o návrhoch rozhodla udeliť Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za konštrukcie v architektúre návrhu

 č. 2 – Požiarna stanica Čaradice, autor Bc. Milan Kupčo,

pedagóg: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

Cena bola udelená pre celkovú komplexnosť architektonického riešenia na vysokej estetickej a grafickej úrovni. Autor osadil objekt do prostredia krajiny, kde využil daný reliéf na prácu s terénom vo svojom návrhu. Architektúra priznáva materiálové a konštrukčné riešenie veže požiarnej stanice, pričom sa v druhom pláne objavuje symbolika konštrukcie jej farebnosťou. 

  Porota udelila dve odmeny nasledovným návrhom:

 Návrh č.6 – Green Square, Bratislava – autor: Bc. Adam Poráč

pedagóg: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Odmena bola udelená pre výborne zvládnutý architektonicko-urbanistický koncept zástavby bloku v území mesta s vyriešením prekrytého zaujímavého verejného priestoru.

 Návrh č.3 – Viacúčelová sála České Budějovice, autor: Bc. Ema Kiabová 

pedagóg: Hosť. Prof. Ing. arch. Martin Kusý

Odmena bola udelená pre jednoduchý konštrukčný a hmotový koncept sály osadenej do svojbytného verejného priestoru komorných rozptylových plôch, vytvorených výškovým konfigurovaním terénu.

 

22.9. 2016

 Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. – tajomník súťaže

 

SÚŤAŽ: Vplyv progresívnych technológií na tvorbu architektonických diel

pozvanka

sutaz

Cena ABF Slovakia, Bakalár 2015

Jubilejný 10. ročník tejto prestížnej súťaže o Cenu za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a stavebníctva sa konal na pôde našej Fakulty architektúry STU v Bratislave. Ide o celoslovenskú súťaž, do ktorej sa aj teraz zapojilo 5 fakúlt z troch slovenských univerzít.

Bakalári akademického roka 2014/2015 sa do celoslovenského kola museli prebojovať najprv na pôde vlastnej fakulty (tzv. fakultné kolo) a iba najlepšie práce konkrétnej fakulty mohli byť nominované do celoslovenského kola. 

Vyhodnotenie súťaže prebehlo ešte v decembri 2015 vo všetkých štyroch sekciách: 1. Architektúra a urbanizmus - architektonická tvorba, 2. Pozemné stavby, 3. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 4. Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Slávnostné vyhlásenie sa konalo 19.1.2016 za účasti dekanky fakulty architektúry, prezidenta Združenia pre rozvoj architektúry a stavebníctva ABF- Slovakia ako aj zástupcov spoluzriaďovateľov Ceny, stavovských organizácii a 1.stavebnej Sporiteľne ako hlavného sponzora súťaže.

Do súťaže bolo prihlásených spolu 35 záverečných bakalárskych prác za jednotlivé fakulty: 

-       TU v Košiciach, Stavebná fakulta            9 prác, 
-       TU v Košiciach Fakulta umení                 3 práce, 
-       ŽU v Žiline, Stavebná fakulta                 4 práce, 
-       STU v Bratislave, Fakulta architektúry      9 prác, 
-       STU v Bratislave, Stavebná fakulta         10 prác.  

V jednotlivých sekciách boli prihlásené práce v počte:

-       12 prác  do sekcie I – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba – 4 fakulty, 
-       10 prác do sekcie  II – Pozemné stavby -  4 fakulty, 
-       9 prác do sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – 4 fakulty,  
-       4 práce do sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – 2 fakulty.  

Odborné poroty zasadali v nasledovnom zložení:

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus
   predseda:    Ing. arch. Tomáš Šebo
člen:              Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.
člen:              Ing. arch. Miro Minca
tajomník:        Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
 
Sekcia II: Pozemné stavby
   predseda:    Ing. Veronika Tokárová
člen:              Ing. Andrej Marcík
člen:              Ing. Edita Cmarková               
tajomník:        Ing. arch. Gabriela Rolenčíková
 
Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
   predseda:    Ing. Ján Tomko
člen:              Ing. Vladimír Hanzel  
člen:              Ing. Mgr. art. Peter Živner
tajomník:        Ing. arch. Katarína Bergerová
 
Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo
   predseda:    Ing. Peter Fuksa
člen:              Ing. Pavel Frankovský          
člen:              Ing. Peter Chládek
tajomník:        MArch. Daniela Majzlanová

Víťazné práce si môžete pozrieť tu:

Zapnúť na celú obrazovku

 

27.4. - 4.5. 2015

Výstava ÚKAIS - Model ako princíp konštrukčnej tvorby

Profilová výstava v rámci ústavu ÚKAIS na pôde Fakulty architektúry.