Prejsť na obsah
Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum)

Architektonická overovacia štúdia revitalizácie priestoru pri radnici v Prievoze

Stupeň PD: Štúdia - Revitalizácia priestoru pri radnici v Prievoze

Názov stavby: Radničné námestie Ružinov
Objednávateľ: Monika Ďurajková, mestská časť Ružinov

Miesto stavby: Radničné námestie, parcela č.  3129 

Spracovateľský kolektív: Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
Ing.arch. V. Vaňová, Ing. Arch. L. Rypák, Ing.arch. K. Smatanová MA PhD., Ing.arch. A. Šeligová PhD., prof. Ing.arch. Ľ. Vitková PhD., Ing. Roman Rosina, bc. Barbora Šimkovičová

Riešený priestor pri radnici v Prievoze má v súčasnosti charakter nespevnenej plochy s vzrastlou zeleňou; je oplotený, jeho využitie väčšou časťou obyvateľov je limitované slabou prístupnosťou, vizuálnou ne-atraktívnosťou, chýbajúcim mobiliárom a vyskytujúcimi sa socio-patologickými fenoménmi. 

Ružinov má oproti ostatným častiam Bratislavy veľký podiel otvorených verejných priestorov (prístupných nezastavaných plôch), vrátane tých s charakterom zelene. Čo však Ružinovu dlhodobo chýba je ozajstné námestie, s adekvátnym mestským, reprezentatívnym charakterom, ktorý by reflektoval špecifický genius loci mestskej časti, a súčasne poskytoval obyvateľov príjemný komunitný priestor. 

Navrhovaný priestor má ambíciu túto potrebu naplniť.  Vzhľadom na omnoho novší typ ostatných urbanistických štruktúr v Ružinove, zostáva  tento priestor ako jeden z mála fragmentov historického genia loci v tejto mestskej časti. V minulosti sa zo severnej strany riešeného priestoru (Gagarinova ulica) nachádzalo i rameno Dunaja.  Prítomnosť 2 národných kultúrnych pamiatok (Evanjelický kostol ev.a.v., Požiarna zbrojnica) a objekt starej radnice vytvárajú v tomto území veľmi výnimočnú historickú vrstvu. Tieto objekty ponúkajú rozmanité využitie na reprezentatívne účely: či už podujatia mestských slávností, komunitných aktivít, či svadby, oslavy a podobne. 

Architektonické riešenie je založené na vytvorení uceleného, jednotného priestoru, ktorý má potenciál prepájať existujúce pamiatkové objekty v kontaktnom území a vytvárať spoločné „pozadie“ na ich odprezentovanie. Súčasne je však ambíciou prinášať riešením novú estetickú aj dobovú vrstvu, ktorá však koncepčne vychádza z existujúcich potenciálov v území. 
Celkový priestor je rozdeľovaný na 4 hlavné celky: reprezentatívne nástupy pred objektami starej radnice a Kostola ev.a.v., pobytovo-reprezentatívny priestor samotného námestia, pobytový priestor v zeleni  a spoločná komunikácia.