Prejsť na obsah
Uchádzači

Staň sa architektom alebo dizajnérom! Príď študovať na Fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2022/2023  - POZOR JEDNÁ SA O 2. KOLO

Pre všetkých záujemcov o štúdium architektúry a urbanizmu a dizajnu na FAD STU, sme pripravili pre Vás intenzívny kurz „Vyskúšaj si svoj talent“.

Priebeh a ukážky prác z prijímacieho konania
Prijímacie skúšky na štúdium na FAD STU, odbor ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS a odbor DIZAJN sú jednokolové.


Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 3 študijné programy v odboroch  Architektúra a urbanizmus a Dizajn. V tomto programe je  štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Inžinierske, resp. magisterské  štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych/magisterských študijných programov na Fakulte architektúry a dizajnu STU akademickom roku 2022/2023.

                                                                                                      

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA  2022/2023 NA FAD STU

ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY
TERMÍN DODANIA PRIHLÁŠKY TERMÍN KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE
PRIJ. SKÚŠKY

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH
UCHÁDZAČOV*


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA - ONLINE

1. KOLO

Architektúra a
urbanizmus

do 30.11.2021 19.01.2022 09.02.2022 40,00 eur

200

Dizajn

do 30.11.2021 20.01.2022 09.02.2022 40,00 eur

40


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA
2. KOLO


Architektúra a
urbanizmus

do 31.05.2022 16.06.2022 22.06.2022 40,00 eur spolu s 1. kolom 200

Dizajn

do 31.05.2022 17.06.2022 22.06.2022 40,00 eur spolu s 1. kolom 40BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA

Architektúra a
urbanizmus

do 31.05.2022 16.06.2022 22.06.2022 80,00 eur 20INŽINIERSKE / MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA


Architektúra do 31.05.2022 16.-17.06.2022 22.06.2022 40,00 eur 140

Dizajn

do 31.05.2022 17.06.2022 22.06.2022

40,00 eur

40INŽINIERSKE ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA


Architektúra do 31.05.2022 16.-17.06.2022 22.06.2022 80,00 eur 20DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU - DENNÁ A EXTERNÁ FORMA


Architektúra do 31.05.2022 23.06.2022 28.06.2022 40,00 eur 7
Dizajn do 31.05.2022 23.06.2022 28.06.2022 40,00 eur 3


DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU - DENNÁ A EXTERNÁ FORMA


Architektúra do 31.05.2022 23.06.2022 28.06.2022 80,00 eur

3

študijný program v študijnom odbore architektúra a urbanizmus
študijný program v študijnom odbore umenie

*plánovaný počet prijatých uchádzačov po splnení podmienok pre prijatie. Dekan FAD STU môže prijať aj viac úspešných uchádzačov, najviac však do výšky 20% z plánovaného počtu prijatých uchádzačov na uvedený študijný odbor.V prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 2 572 76 224
mobil : +421 918 665 015
e-mail : so@fa.stuba.sk