Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vš učiteľa vo funkcii odborného asistenta na FA STU pre obdobie 2006-2011

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus, študijný program Urbanizmus,   na  Ústave urbanizmu FA STU.

1. Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie v odbore Architektúra a urbanizmus
• ukončené doktorandské štúdium v odbore Architektúra a urbanizmus alebo Urbanizmus
• pedagogické skúsenosti  min. 5 rokov
• vek do 60 rokov
• znalosť dvoch svetových jazykov

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
• aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti
• skúsenosti s prácou na vedeckovýskumných projektoch programov EU

3. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
• zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača
• anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

4. Termín nástupu:
• 1.11.2006

5.  Podmienky podania žiadosti:
• podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
• písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 16.10.2006  t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.