Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky doplňujúcich volieb do AS FA STU:

Doplňujúce voľby do Akademického  senátu FA STU na  funkčné obdobie 2011 - 2015  sa konali na pôde Fakulty architektúry STU V Bratislave dňa 18. októbra 2011 v súlade s platným dokumentom Zásady volieb do AS STU a harmonogramom volieb. Členov zamestnaneckej časti AS STU volili v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti AO FA STU. Voľby prebehli  v čase od  10.00 hodiny do 12.00 hodiny za prítomnosti členov volebnej komisie v zložení :
Končeková Danica, Ing. arch., PhD.- predseda     
Nahálka Pavel, Ing. arch.,. PhD.  - člen
Rollová Lea, Ing. arch. , PhD. - člen

Kandidáti súhlasiaci s členstvom do AS STU zo dňa 4. októbra 2011 -
  1. Prof. Ing. arch. Kováč Bohumil, PhD.
  2. Doc. Ing. Budiaková Mária, PhD.
  3. Ing. arch. Korček Pavol, PhD.

Výsledky doplňujúcich volieb s počtom hlasov :

Počet členov akademickej obce FA STU: 105
Počet odovzdaných hlasov: 48
Počet neplatných hlasov: 1
Hlasy pre jednotlivých kandidátov:

  1. Prof. Ing. arch. Kováč Bohumil, PhD.             počet hlasov: 23
  2. Doc. Ing. Budiaková Mária, PhD.                                        8
  3. Ing. arch. Korček Pavol, PhD.                                           16

 

Volebná komisia konštatuje, že novozvolený člen do AS FA STU na obdobie rokov 2011 - 2015 je :

      Prof. Ing. arch. Kováč Bohumil, PhD.                                  

 

Končeková Danica, Ing. arch., PhD.- predseda     
Nahálka Pavol, Ing. arch.. PhD.  - člen
Rollová Lea, Ing. arch. , PhD. - člen

 

Staršie informácie:

Akademický senát FA STU v zmysle pokynov AS FA STU  vyhlasuje doplnkové voľby do AS FA STU  za pedagogickú časť AO FA STU na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015. Za pedagogickú časť fakulty bude voľba 1 člena.

Aktualizované 12.10.::

Zoznam kandidátov na členstvo v AS FA STU pre pedagogickú časť AO FA STU na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015.
- Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
- Doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
- Ing. arch. Pavol Korček, PhD.


Voľby sa budú konať v súlade s volebným poriadkom AS FA STU dňa18. 10. 2011  od 10,00 - 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 1 kandidáta FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.

 

 

Voľby sa budú konať v súlade s volebným poriadkom AS FA STU.

Organizačne voľby budú prebiehať nasledovne:
- od 3. 10. 2011 od 10,00 hod- 4. 10. 2011 do 12,00 hod. návrh kandidáta na členstvo v AS FA STU formou vhadzovania lístkov s menami do urny umiestnenej v knižnici FA STU.

- 5. - 10. 10. 2011 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS FA STU

- od 12. 10. 2011 zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS FA STU

- 18. 10. 2011 voľby do AS FA STU od 10,00 - 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 1 kandidáta FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.

- 19.10. 2011 zverejnenie výsledkov doplnkových volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu na AS FA STU.


V Bratislave 27. 9. 2011             

Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
predsedkyňa volebnej komisie AS FA STU