Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Učiť sa oplatí! Ak dosiahneš vynikajúce študijné výsledky môžeš získať prospechové  štipendium. Mimoriadne štipendium  sa udeľuje za úspešnú reprezentáciu fakulty, aj napríklad  v športe, alebo získanie ocenenia v architektonických, urbanistických alebo dizajnérskych súťažiach.  Takže sa pokúšaj uspieť aj mimo štúdia. A úspešné štúdium na fakulte môžeš zavŕšiť Cenou dekana, tí najlepší Cenou rektora.doplnenie: Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU.  Študenti majú možnosť poberať:

  •       sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu. Podmienky soc. štipendia upravuje § 96 Zákona o vysokých školách. Nárok vzniká od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť (pozor, neudeľuje sa spätne). Vypláca sa mesačne (do 10. dňa v mesiaci).
  •       motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu, ide o jednorazové štipendium.
  •       mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU, ide o jednorazové štipendium.Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky  (tzv. prospechové štipendium) môžu získať študenti za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku, ak študent nemal v tom roku prerušené štúdium na obdobie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, pričom úspešne absolvoval všetky predmety v odporúčanom študijnom pláne.


Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky
môže byť priznané za dosiahnuté mimoriadne výsledky v oblasti výskumu a vývoja a za reprezentáciu fakulty v umeleckých alebo športových súťažiach.


Mimoriadne štipendium - 
môže byť poskytnuté ad hoc, ako mimoriadne štipendium:

  • za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
  • za vynikajúcu záverečnú prácu,
  • na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej mobility študenta,
  • na podporu zahraničných študentov,
  • na podporu vrcholových športovcov,
  • za významnú činnosť konanú v prospech STU,
  • ďalšie.