Prejsť na obsah
Konferencie

Bratislava je mestom, ktoré zásadne formovali idey modernizmu. Viac ako dve tretiny jej súčasnej plochy vybudovali v priebehu ostatných sto rokov v zmysle princípov modernej architektúry a urbanizmu. Tieto koncepcie sa však do podoby mesta premietli len obmedzene, alebo dokonca inak, ako to predpokladali ich autori. Dôvody nesúladu medzi plánom a realizáciou spočívajú do veľkej miery v zásadných spoločenských a politických zmenách, ktorým mesto v uplynulom storočí čelilo,
ako aj v konflikte záujmov lokálnych aktérov a štátnej reprezentácie a ich predstáv o formovaní mesta ako národného či regionálneho centra. Príklad plánovania a výstavby Bratislavy v uplynulom storočí nie je pritom v európskom kontexte ojedinelý. Práve naopak, mohol by do určitej miery slúžiť ako modelový príklad premeny nových centier nástupníckych krajín bývalej Habsburskej monarchie, ale aj ostatných európskych miest.

Medzinárodná konferencia (Ne) plánované mesto má za ciel predstaviť tieto zdanlivo protichodné a paradoxné tendencie v plánovaní európskych miest. Zaujímajú nás príspevky, ktoré budú diskutovať širokú tému plánovitosti a živelnosti budovania moderných miest a to nielen z pohľadu histórie urbanizmu, územného plánovania a architektúry, ale aj zo širšieho interdisciplinárneho pohľadu, zahŕňajúc perspektívy filozofie, sociológie, politológie, geografie či antropológie. Na konferencii sú vítane štúdie konkrétnych miest a lokalít, rovnako ako príspevky venované metodologickým a teoretickým aspektom témy. Konferencia sa v neposlednom rade pokúsi otvoriť priestor pre diskusiu o nových možnostiach prezentácie a analýzy poznatkov o urbanizme miest prostredníctvom interdisciplinárnych prístupov či použitím nových technológii.

Sekcie:
(Ne)plánovaná Bratislava / Príspevky sa zamerajú na moderné plánovanie Bratislavy, na analýzu urbanistických a architektonických zámerov a realizácii a na ich širší kontext v období uplynuléh storočia.
(Ne)plánované metropoly / Príspevky sa zamerajú na plánovanie a výstavbu, ako aj celkovú premenu urbanistickej štruktúry nových hlavných miest a regionálnych centier v Európe od konca 19. do konca 20. storočia.
História (ne)plánovania moderného mesta / Príspevky sa zamerajú na reflexiu dejín európskeho urbanizmu 19. a 20. storočia a na historiografiu urbanizmu v Európe.
Skúmanie a prezentácia (ne)plánovaného mesta / Príspevky sa zamerajú na teoretickú reflexiu mechanizmov moderného plánovania a výstavby miest, ako aj na nové možnosti analýzy, modelovania a sprostredkovania priestorových, spoločenských či politických premien moderného mesta.

Harmonogram:
14.1.2020 výzva na podávanie abstraktov (rozsah 900 znakov vrátane medzier v anglickom jazyku)
10.2.2010 termín na podávanie abstraktov
10.2.-17.2.2020 posúdenie abstraktov a selekcia príspevkov
17.2.2020 výzva na odovzdanie príspevkov (30.000 znakov vrátane medzier)
30.4.2020 odovzdanie príspevkov
17-18.6.2020 medzinárodná konferencia (Ne)plánované mesto, HÚ SAV – FA STU, Bratislava

Rokovacím jazykom konferencie je angličtina. Vybrané príspevky budú uverejnené v zborníku konferencie, ktorý vyjde ako monotematické číslo časopisu Architektúra & Urbanizmus (WOS, SCOPUS, CEEOL) v roku 2020.

Príspevky zasielajte na adresu: architektura-urbanizmus@savba.sk

Vedecký výbor konferencie:, Matthias Boeckl, Matúš Dulla, Karel Maier, Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Karin Šerman, Maria Topolčanská, Ľubica Vitková

Organizačný výbor konferencie: Katarín Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay

Miesto konania konferencie / Historický ústav SAV – Fakulta architektúry STU