Prejsť na obsah
2018 ERÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

KONFERENCIA: Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na príklade Areálu starej“ nemocnice v Topoľčanoch, národnej kultúrnej pamiatky(www.kdtop.sk)

Zachovanie individuálnych, identických a tradičných hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, je jedna z hlavných požiadaviek súčasnej spoločnosti formulovaných i na medzinárodnej úrovni. Generálna konferencia UNESCO na svojom zasadnutí v Paríži v roku 1972 prijala „Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“ a „Odporúčania týkajúce sa ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva na národnej a regionálnej úrovni“. Nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty identity a jedinečnosti sídla i krajiny. Potreba zachovania individuálnych, identických, tradičných hodnôt vyplývajúcich zo spojenia prírody s kultúrnymi hodnotami daného miesta je deklarovaná tiež v Melbournskej Charte 2002 „Každé mesto má svoj špecifický profil ľudských, kultúrnych, historických a prírodných charakteristík. Tento profil poskytuje porozumenie pri hľadaní ciest k udržateľnosti, akceptovateľných pre obyvateľov a kompatibilných s ich hodnotami, tradíciami, inštitúciami a ekologickými skutočnosťami. Stavanie na existujúcich charakteristikách pomáha motivovať a mobilizovať ľudské a fyzické zdroje miest na dosiahnutie udržateľného vývoja a regenerácie.“ Uvedené princípy majú svoje dôležité miesto i v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt sa zameriava na komplexnú prípravu podkladov v zmysle interdisciplinárneho prístupu, identifikáciu, vyhodnotenie kultúrno-historických, prírodných a technických hodnôt a na návrh spôsobu ochrany a obnovy – regenerácie a kultivácie areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch (Národná kultúrna pamiatka), ako celku, ale i k väzbám na širšie okolie a región.

Výber lokality bol zvolený vzhľadom na potreby projektu zaviesť interdisciplinárny prístup vo vysokoškolskom vzdelávaní orientovanom na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Takýto potenciál poskytuje lokalita areálu „starej“ nemocnice. Areál „starej“ nemocnice v Topoľčanoch vytvára vhodnú pozíciu pre interdisciplinárne štúdium udržateľnosti prostredia, ktoré zachytáva oblasť historickú, kultúrnu, umeleckú a prírodnú.

Interdisciplinárny prístup v projekte je vyjadrený partnerstvom pedagógov, výskumníkov, študentov a odborníkov z praxe, reprezentujúcich rôzne smery, odbory a povolania − archivárov, kunsthistorikov, historikov, architektov, urbanistov, krajinárov, dendrológov, ekológov, výtvarníkov, dizajnérov, etnografov, sociológov, geodetov a technikov.


Partneri projektu
Slovenská technická univerzita v Bratislave  ̶  Fakulta architektúry STU, Stavebná fakulta STU;
Univerzita Komenského v Bratislave  ̶  Filozofická fakulta UK;
Trnavská univerzita v Trnave  ̶  Filozofická fakulta TUT;

Zloženie riešiteľského tímu umožňuje v najširšej miere pokryť profilácie a odbornosti, ktoré vstupujú do korelačných väzieb projektu. Cieľom je tvorba interdisciplinárnych a inovačných postupov vo vzdelávaní a odbornej príprave pre vysokoškolské prostredie, ich prenos medzi zúčastnenými partnerskými univerzitami. Umožniť, aby zástupcovia z viacerých odborov spoločne, na základe komparácie a syntézy, navrhli nové prístupy a riešenia odborných problémov tak, aby boli pre študentov daných študijných odborov inovačné, komplexné a rozšírili možnosti ich profesionálneho uplatnenia.

V roku 2016 uplynie 130 rokov (1886) kedy bola „stará“ nemocnica v Topoľčanoch slávnostne otvorená (1886), postaviť ju dal barón Stummer a viac ako 70 rokov (1939) kedy bol postavený i nový pavilón zameraný na infekčnú a internú medicínu, o výstavbu sa zasadil MUDr. Eugen Gressner, zakladateľ odboru geriatria a gerontológie na Slovensku. Nebolo to dielom náhody, malo to výrazný vplyv na rozvoj zdravotníctva nielen v meste, ale i v celom regióne s dopadom na viaceré aspekty života spoločnosti, vrátane sociálnych. Nevhodné zásahy do predmetného územia, nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty, stratu identity a jedinečnosti areálu „starej” nemocnice, narúšajú jeho „genia locii“ a stáva sa nepríťažlivým v mnohých prípadoch až deprimujúcim. Zámerom projektu je preto formulovať návrhy a odporúčania na rehabilitáciu areálu „starej“ nemocnice v Topoľčanoch, poskytnúť predstaviteľom samospráv a odborníkom rôzneho zamerania návod na jeho zapojenie a zaradenie do lokálnych a regionálnych plánov rozvoja.


Prínos projektu

  • experimentálne overenie komplexného interdisciplinárneho postupu riešenia, ako vzorového príkladu pre prípadné analogické použitie tak vo vzdelávaní, ako aj v prípadoch iných historických objektov a areálov;
  • vypracovanie dokumentácie, vyhodnotenie a zdokumentovanie architektúry objektov (špecifických architektonických typologických druhov), návrhy a odporúčania na ďalšie využitie;
  • vypracovanie návrhu na zapojenie areálu „starej“ nemocnice do aktívnej ochrany kultúrno-prírodných hodnôt mesta Topoľčany a blízkych lokalít, vrátane posilnenia významu zachovaného areálu na regionálnej a nadregionálnej úrovni s možnosťou využitia pre súčasnosť a aplikácie aj v ďalších lokalitách;
  • zvýšenie pozornosti a vnímavosti obyvateľov mesta a regiónu o túto kultúrnu pamiatku, ako súčasti národného a kultúrneho dedičstva a dokladu historicko-kultúrnych a spoločenských väzieb a popularizácie kultúrneho a prírodného dedičstva ako zdroja súčasného života;
  • inovácia a skvalitnenie odbornej prípravy študentov tých študijných odborov, ktoré sú relevantné pre zabezpečovanie profesionálnej starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo – získaním odborných zručností pre prácu v teréne, pre interdisciplinárnu spoluprácu a sociálnu komunikáciu.