Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Časopisy v printovej a elektronickej verzii (kúpa, výmena, dar):

 

Slovenské časopisy:

Časopisy STU a Fakulty architektúry a dizajnu STU
NÁZOV  ISSN ZAMERANIE, DOSTUPNOSŤ
Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU

2729-7640
od 2020 vychádza ako el. časopis v angličtine

(1335-2679)

 vedecký časopis Fakulty architektúry a dizajnu STU;

 zameranie: architektúra, urbanizmus, dizajn, krajinná architektúra;

 2020 - doteraz Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU

 2007 - 2019 Architektonické listy Fakulty architektúry STU - ALFA

 2003 – 2006 Architektonické listy Fakulty architektúry STU - ALFA Spectra

 1996 – 2002 Architektonické listy Fakulty architektúry STU - ALFA

 1996-doteraz el. verzia na internete

ILFA - Informačné listy FA STU 1337-2475

 informačný bulletin Fakulty architektúry STU;

 1999 – 2005 Informačný list Fakulty architektúry STU  v Bratislave

 2005 – 2011 Informačné listy Fakulty architektúry STU v Bratislave

 od 2011 ILFA – Informačné listy Fakulty architektúry STU v Bratislave

 od 2010 el. verzia na internete

Spektrum 1336-2593

 informačný bulletin STU;

 od 1995

 od 2003 el. verzia na internete

 

Ďalšie aktuálne odoberané slovenské časopisy:
NÁZOV  ISSN ZAMERANIE, DOSTUPNOSŤ
Academia 1335-5864

odborný časopis; vysokoškolské vzdelávanie

od 1997

od 2013 el. verzia na internete

ARCH o architektúre a inej kultúre 1335-3268

odborný časopis; architektúra a stavebníctvo

od 1995

od 2012 el. verzia v knižnici

Architektúra a urbanizmus

časopis indexovaný je od r. 2013 v Current Contents Connect, od r. 2012 vo WoS a od r. 2008 v SCOPUS

0044- 8680

vedecký časopis SAV; architektúra, urbanizmus;

od 1968

od 2010 obsahy čísiel na internete

2017 el. verzia v knižnici


ARS
0044-9008

vedecký časopis SAV; dejiny výtvarného umenia a architektúry;

1991 - 1995, od 1997

od 1967 el. verzia na internete

ASB Architektúra, stavebníctvo, biznis 1335-1230

odborný  časopis; architektúra, stavebníctvo;

2000, 2002-2006 (s.) ASB Architektúra, stavebníctvo, bývanie

2007 ASB Architektúra, stavebníctvo, bývanie

od 2008 ASB Architektúra, stavebníctvo, biznis

Atrium
1336-5258

odborný časopis; architektúra, dizajn;

2006-2013 (s.), od 2014

Designum             1335-034X

odborný časopis; dizajn;

1994 – 2002 De sign um,

2005-2006, 2008-2013 (s.) Designum, od 2014

1993 – 2017 el. verzia v knižnici aj na internete

Eurostav  1335-1249

odborný časopis s recenzovanými príspevkami; stavebníctvo a architektúra;

1996 – 2002 (s.), od 2003

od 2016 el. verzia v knižnici

Inžinierske stavby / Inženýrské stavby IS 1335-0846

odborný časopis; stavebníctvo, inžinierske stavby; 1999-2000, 2002-2003 Inžinierske stavby, od 2009 Inžinierske stavby Inženýrské stavby IS

od 5/2013 obsah čísiel na internete

Komunikácie / Communications

časopis citovaný v databázach Compendex a Scopus

1335-4205 (aj v el. verzii na internete)

2585-7878 (online)

vedecké listy Žilinskej univerzity;

2002 – 2005 (s.) Komunikácie / Communications,

2006 – 2014 (s.) Communications

2015 – 2017 Communications

od 2018 Komunikácie / Communications

od 1999 el. verzia na internete

Monument revue 1338-807X

vedecký časopis Pamiatkového úradu SR; kultúrne dedičstvo, ochrana pamiatok, dejiny architektúry a umenia;

od 2012

od 2012 el. verzia na internete 

OkNoviny 1337-8791

odborný časopis; výroba okenných konštrukcií a ich zabudovanie do stavby;

od 2018

od 2008 obsah čísiel na internete, el. verzia dostupná po zaregistrovaní

Pamiatky a múzeá 1335-4353

odborný časopis SNM a Pamiatkového úradu; obsahuje rubriku výskum; pamiatky, múzeá, kultúrne dedičstvo;

od 1991

od 2005 obsah čísiel na internete

Profil súčasného výtvarného umenia
1335-9770

odborný časopis, vedecká časť časopisu obsahuje recenzované pôvodné štúdie a príspevky; výtvarné umenie SR;

2001, od 2007

od 2012 obsah čísiel na internete

Projekt,                                  Slovenská architektonická revue 1335-2180

odborný časopis SAS; architektúra;

1958, 1960, 1962, 1964, 1967, 1971, od 1973

Remeslo, umenie, dizajn 1335-5457

odborný časopis ÚĽUV; tradičné a súčasné remeslo, dizajn a úžitkové umenie;

od 2011

od 2001 obsah čísiel na internete

Slovak Journal of Civil Engineering

1210-3896

1338-3973 (online)

medzinárodný vedecký časopis SvF STU; architektúra a inžinierske konštrukcie, environmentálne, materiálové, stavebné, vodné a zdravotné inžinierstvo, dopravné inžinierstvo, geodézia;

od 2015

od 2003 el. verzia na internete

Stavebné materiály 1336-7617

odborný  časopis; technológie, postupy, konštrukcie;

od 2005

od 5/2013 obsah čísiel na internete

TZB – Haustechnik 1210-356X

odborný časopis; technické zariadenia budov;

1993 – 2002 (s.), od 2006

od 5/2013 obsah čísiel na internete

Urbanita
0139-5912

odborný časopis MVaRR SR; informácie z oblasti urbanizmu a územného plánovania;

2010 – 2011 (s.), od 2012

od 2014 el. verzia na internete

Životné prostredie

0044-4863

 

2585-7800 (online)

vedecký časopis SAV;  krajinnoekologický a environmentálny výskum;

1972 – 2002 (s.), od 2003

od 1990 el. verzia článkov na internete

 


České časopisy

NÁZOV ISSN ZAMERANIE, DOSTUPNOSŤ
ERA 21
1801-089X

 odborný nerecenzovaný časopis o architektúre a staviteľstve;

 2002-2008 (s.), od 2009

 od 2001 obsah čísiel na internete

Konstrukce

1213-8762   

1803-8433 (online)

 odborný nerecenzovaný časopis o českom a slovenskom pozemnom  stavebníctve;

 2006, 2009-2011 (s.), od 2012

 od 2009 el. verzia niektorých článkov na internete

Prostor Zlín

1212-1398

 odborný recenzovaný časopis o výtvarnom umení, modernej architektúre a dizajne

2011-2017

Stavba 1210-9568

 odborný nerecenzovaný časopis o architektúre a stavebníctve

 1922-1931, 2002-2005 (s.), od 2006

 od 2015 obsah čísiel na internete

Střechy, fasády, izolace
1212-0111

 odborný časopis o plášti budov

 2013, 2015 - 2016 (s.), od 2017

 od 2013 obsah čísiel na internete

Umění / Art 

0049-5123   

1804-6509 (online)

 odborný (vedecký) recenzovaný časopis o dejinách českého  a stredoeurópskeho umenia od ranného stredoveku po 21. storočie

 1960 (s.), od 2003

 Od 1994 obsah čísiel na internete

Urbanismus a územní rozvoj  1212-0855

 odborné (vedecké) recenzované periodikum určené pre potreby orgánov  územného plánovania a pre odbornú verejnosť v odboroch územného plánovania a územného rozvoja, urbanizmu, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja

 1998-2011 (s.), od 2012

 1999 – 2004 register článkov na internete

 Od 2005 el. verzia článkov na internete

Zahrada – park – krajina 1211-1678

 odborný nerecenzovaný časopis zameraný na záhradnú a krajinársku  tvorbu v ČR

 od 2000

 2008 – 2016 el. verzia článkov na internete

 Od 3/2016 obsah čísiel na internete
Zprávy památkové péče
1210-5538

 odborný (vedecký) recenzovaný časopis venovaný ochrane kultúrneho  dedičstva ČR

 1992 – 1994 (s.), od 2000

 Od 2003 obsah čísiel na internete

 


Inojazyčné:

NÁZOV ISSN ZAMERANIE
AIT Architecture - Interior - Technical Solution (Nemecko)  0173-8046

časopis pre architektov a interiérových dizajnérov: zameriava sa na priemyselné, občianske stavby; v nemčine;   (s prílohou XIA Intelligente Architektur)

AIT news, významné stavby miest, ikonické domy

1980 - 2005 (s.), od 2006

od 12/2015 náhľad čísiel na internete

Anthos

Zeitschrift für Landschaftsarchitektur / Une revue pour le paysage (Švajčiarsko)

0003-5424

každé číslo má aj ISBN

krajinná architektúra a krajinné plánovanie;  v nemčine/francúzštine

1980 – 1981, 1998 – 2014 (s.), od 2015

od 2006 obsah čísiel na internete

Architectura
Journal of the History of Architecture (Nemecko)

indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS; SCOPUS do r.2010

0044-863X

2569-1554 (online)

teória a história architektúry; vo viacerých jazykoch;

od 2004

od 2015 obsah čísiel na internete

Architectural Design (Veľká Británia) 

indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS a SCOPUS

0003-8504

1554-2769 (online)

prestížny medzinárodný časopis zameraný na architektonické riešenia, teoretické, technické novinky a trendy v architektúre; v angličtine;

1947-1952, 1954-1962, 1992-1994, 1996-2006 (s.), od 2007

od 2005 el. verzia dostupná v databáze Wiley

Architectural Record (USA)

indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS a SCOPUS

0003-858X

2470-1513 (online)

architektúra a interiérový dizajn; v angličtine;

1932-1939, 1949-1951, 1955, 1957-1958, 1973-1990, 1992-2005 (s.), od 2006

od 2014 el. verzia v knižnici

The Architectural Review (Veľká Británia)   

indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS a SCOPUS

0003-861x

najnovšie architektonické trendy, inovácie, návrhy, plány s komentármi;  v angličtine; 

1947-1950, 1952, 1954-1964, 1966, 1968, 1970-1971, 1974-1988, 1992-2001 (s.), od 2002

od 2014 el. verzia niektorých článkov v knižnici

od 2016 el. verzia v knižnici

Architektur Aktuell  (Rakúsko)       0570 -6602

prezentácia, analýza a dokumentácia súčasnej architektúry Rakúska, Európy a sveta; v angličtine/nemčine

2006-2008 (s.), od 2009

od 1998 obsah čísiel na internete

Arkkitehti (ARK)  (Fínsko)                                   

0783-3660

2490-0575 (online)

o súčasnej architektúre a trendoch vo Fínsku; vo fínčine/ angličtine

1966 – 1967, 1969, 1971-1973, 1979, 1990, 1993-2005 (s.), od 2006

od 1970 el. verzia v knižnici 

Arkkitehtuurikilpailuja                          
Architectural Competitions in Finland

príloha časopisu Arkkitehti (Fínsko)

0066-7676

2490-0605 (online)

architektonické súťaže vo Fínsku; vo fínčine/angličtine

1990-1993, 1995-2005 (s.), od 2006

od 2016 el. verzia na internete

Baumeister (Nemecko)                                         

0005-674X

architektúra, stavba miest a územné  plánovanie;   vychádza nepretržite od r. 1902; v nemčine

1938, 1975-1983, 1985-1989, 1991-2006 (s.), od 2007

od 2012 obsah a náhľad čísiel na internete

od 2014 el. verzia v knižnici

Casabella  (Taliansko)  0008-7181

časopis o architektúre a produktovom dizajne; v taliančine/obmedzene angličtina;

1965-1973, 2005-2008 (s.), od 2009 

od 2014 obsah čísiel na internete

Od 2019 el. verzia v knižnici

Detail 

Zeitschrift für Architektur + Baudetail / Review of Architecture + Construction Details (Nemecko)                               

                            

 

0011-9571 (nemecko-anglická verzia)

1614-4600 (anglická verzia)

medzinárodný časopis o architektúre  a konštrukčných detailoch; náčrty, fotografie, príklady z Nemecka a zo zahraničia; v angličtine/nemčine; 

1992-2003 (s.), 2004-2010 nemecko-anglická verzia, 2011-2017 anglická verzia, od 2018 nemecko-anglická verzia

Od 2014 el. verzia v knižnici

články zaradené v databáze Detail Inspiration,  od 1961 el. verzia v nemčine, od 1987 el. verzia v angličtine v knižnici

Detail inside(príloha časopisu Detail) Zeitschrift für Innenraumgestaltung und Architektur / Review of Interior Design and Architecture (Nemecko)

0011-9571 (nemecko-anglická verzia)

od 2018 nemecko-anglická verzia

Od 2018 el. verzia v knižnici

Detail Green (špeciálne vydanie časopisu Detail) (Nemecko)

1868-3835 (Detail Green)

2009 - 2010 nemecko-anglická verzia

2011 - 2017 anglická verzia

Od 2014-2017 el. verzia v knižnici

Deutsche BauZeitschrift (DBZ)  (Nemecko)  0011-4782

architektúra a stavebníctvo; v nemčine

1971-1973, 1980-1981, 1983, 1985-2006 (s.), od 2007

od 2008 el. verzia článkov na internete

Domus  (Taliansko)                                                     0012-5377

renomovaný časopis založený v r. 1928; architektúra, dizajn a umenie; v taliančine/angličtine

1958-1959, 1971-1972, 1980-1988, 1991-2003 (s.), od 2004

obsah aktuálneho čísla na internete

od 2016 el. verzia v knižnici

El Croquis  (Španielsko)  každé číslo má ISBN

prestížny medzinárodný architektonický časopis; monotematické čísla o významných architektoch a architektonických ateliéroch; v španielčine/angličtine

od 2012

od 1993 obsah čísiel na internete

Garten und Landschaft  (Nemecko)  0016-4720

záhradná a krajinná architektúra; v nemčine

1980-1981, 1983-1984, 1994-2013 (s.), od 2014

od 2012 obsah a náhľad čísiel na internete

XIA Intelligente Architektur
AIT Spezial – príloha časopisu AIT (Nemecko) 
0949-2356

inovatívny interdisciplinárny časopis o architektúre a technike; solárne a nízkoenergetické stavby, inteligentné budovy a i.; vychádzajú 3 čísla ročne; v nemčine

1999-2005 (s.), od 2006

od 2017 obsah a náhľad čísiel na internete

The Japan Architect  (Japonsko) každé číslo má ISBN

zaujímavé témy a diskusie týkajúce sa japonskej architektúry a urbanizmu; v angličtine/japončine;

1971, 1981-1982, 1984 -1988, 1990 (s.), od 1991

od 1991 obsah a náhľad čísiel na internete

LOG (USA)

1547-4690,

každé číslo má aj ISBN

nezávislý časopis o architektúre a súčasnom meste

od 2017

od 2004 obsah čísiel na internete

MD Interior Design Architecture  (Nemecko)  

0343-0642

interiér, dizajn a architektúra; v nemčine

1982 – 1985, 1987 – 1988, 1989 – 2012 (s.) MD Möbel Interior Design,

od 2013 MD Interior Design Architecture

od 2010 obsah čísiel na internete

Möbelmarkt

International Interior Business Magazine (Nemecko)

09-49-65-21

medzinárodný časopis o interiéri

od 2019

od 2019 obsah čísiel na internete

Revue Urbanisme  (Francúzsko)  1240-0874

urbanizmus, plánovanie miest; vo francúzštine

2005-2009 (s.), od 2010

od 2013 obsah čísiel na internete

od 2019 el. verzia v knižnici

Stahlbau  (Nemecko) 

0038-9145 

1437-1049 (online)

medzinárodný časopis zameraný na vedu a prax v oblasti oceľových konštrukcií; v nemčine; indexovaný v SCOPUS

od 2013

od 1998 el. verzia dostupná v databáze Wiley

Too Much (Japonsko)                                           
 
21876703 každé číslo má len čiarový kód

nezávislý časopis o architektúre, životnom prostredí, mestách, o vytvorení ideálneho mesta; v angličtine

od 2014

od 2014 obsah čísiel na internete

Topos (Nemecko)

0942-752 X

každé číslo má aj ISBN

medzinárodný časopis o projektoch krajinnej architektúry a dizajne verejných priestorov, analýza trendov; v angličtine

1999, 2001, 2003-2014 (s.), od 2015

od 2012 obsah čísiel a náhľad na internete

od 2014 el. verzia v knižnici

Volume  (Holandsko)                                           

1574-9401

každé číslo má aj ISBN

nezávislý časopis o architektúre, mestách; v angličtine

od 2014

od 2005 obsah čísiel na internete

Werk, bauen + wohnen

Zeitschrift für Architektur und Städtebau (Švajčiarsko)

0257-9332

odborný časopis o architektúre a urbanizme; v nemčine

1980-1982, 1992-2006 (s.), od 2007

od 2010 obsah čísiel na internete

Zuschnitt

Zeitschrift über Holz als Werkstoff und Werke in Holz (Rakúsko)

1608-9642

každé číslo má aj ISBN

odborný časopis o dreve ako materiáli a výrobkoch / stavbách z dreva; v nemčine

od 2018

od 2001 el. verzia na internete