Kurz „C“  a „D“

OBNOVA A VYUŽÍVANIE ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA

Profesné špecializačné vzdelávanie pre zamestnancov samosprávy a spolupracujúcich organizácií

Kurz pre zamestnancov a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu                                                   

 

 

1. bl.

Teoretické a právne východiská ochrany a obnovy architektonického dedičstva

5. – 6.10. 2007

 

5.10.

Úvod, obsah, ciele a organizácia kurzu

Gregor, Pauliniová

1h

 

Architektonické dedičstvo a jeho hodnoty (východiská pamiatkovej starostlivosti – kultúra a hodnoty)

Gregor

3h

6.10.

Pamiatkový fond SR (štruktúra, historické typologické druhy)

Lalková

2h

 

Vývoj historických sídiel na Slovensku

Vodrážka

2h

 

Ochrana architektonického dedičstva (stupne a úrovne ochrany, subjekty ktoré ju realizujú). Pamiatková ochrana (Pamiatkový zákon, UNESCO - World Heritage List), Spoločenská ochrana  -  vnímanie AD v spoločnosti, záujmové organizácie, napr. Národný trust, zahraničné organizácie (ICOMOS, Ecovast), dokumenty Washingtonská charta... , Ekonomická ochrana – AD ako zdroj ekonomického profitu

Vošková, Dvořáková

4h

 

 

2. bl.

Fyzická ochrana a obnova architektonického dedičstva

9. - 10.11 2007

 

9.11.

Účastníci procesu ochrany, obnovy a využívania AD a ich úloha (zodpovednosti a právomoci)

·        Právomoci a zodpovednosti vlastníkov, obcí a miest v pamiatkovej ochrane

·        Podnikatelia ako nositelia a investori pamiatkovej obnovy

·        Spolupráca štátnej samosprávy, samosprávy, súkromného, neziskového a akademického sektora

·        Pamiatkový úrad, realizátori výskumov, projektovej dokumentácie a stavebnej obnovy

Pauliniová, Škrovina

2h

 

Fázy fyzickej záchrany a obnovy architektonického dedičstva (evidencia, dokumentácia, výskumy, prieskumy, analýzy

Kvasnicová, Botek

2h

10.11.

Projektová príprava obnovy architektonického dedičstva.

Lalková, Gregor

2h

 

Realizácia ochrany a obnovy (metódy a techniky)

Gregor

3h

 

Ochrana a obnova architektonického dedičstva v praxi (príklady)

Gregorová

3h

 

 

3. bl.

Manažment  / spravovanie AD. Ako zachovať, spravovať a využívať  AD tak, aby žilo

30.11. – 1.12. 2007

 

30.11.

Využívanie AD. Prístupy k využívaniu AD – tradičné a nové (management vs. stewardship), prípadové štúdie

Pauliniová

1h

 

Plánovanie využívania AD

·        AD v kontexte širšieho rozvoja (strategické plány obcí a regiónov -  PHSR; ÚP, iné rozvojové programy)

·        Programy obnovy AD (Maine Street Program USA, Program regenerace MPR  - ČR, Program obnovy vidieka SR)

Pauliniova,

Repová,

AI Nova

3h

1.12.

Metodológia plánovania  (podľa R. Masona)

Postupnosť plánovania

·        Identifikácia a popis

·        Hodnotenie a analýzy

·        Príprava a implementácia

·        Monitoring a revízia

·        Prípadové štúdie -  Hadriánov múr VB, Komárno

Škrovina

2h

 

Architektonické štúdie v procesu obnovy a prezentácie AD

·        Archeopark KopčanyMikulčice

·        Kolárovo – návrh prezentácie renesančnej pevnosti a opevnenia kostola

·        Nitra hrad – prezentácia kazemat a archeologických nálezov

·        Nitra Zobor – rekonštrukcia Kamaldulského kláštora

 

Škrovina

2h

 

·        Medzisektorová spolupráca a vyjednávanie

Pauliniová

4h

 

 

4. bl.

Manažment  / spravovanie AD - Interpretácia

29.2. – 1.3. 2008

 

29.2.

1.3.

Interpretácia AD

·        Poznávanie, prezentácia a interpretácia AD

·        Typy interpretácie (materiálna, prostredníctvom aktivít)

·        Príprava interpretačného plánu

Pauliniova

Paučulová

 

7h

 

·        Navrhovanie náučných chodníkov a trás

Žantovská

2h

 

·        Turizmus a rôzne prístupy (kultúrny, zážitkový, vidiecky); kultúrne trasy, Greenways, cyklocesty, vínne cesty

Flamík

3h

 

 

5. bl.

Manažment  / spravovanie AD -  Manažérske nástroje

28. – 29.3. 2008

 

28.3.

Manažérske a ekonomické nástroje obnovy AD

·        Ekonomické aspekty AD, investovanie do AD

Škrovina

1h

 

·        Hrušov

Bendík

2h

29.3.

·        Marketing AD; značenie miestneho pôvodu

Pauliniová

Dyková

4h

 

·        Projektový manažment, Získavanie zdrojov  a  písanie projektov; grantové schémy[1]

AI Nova

5h

 

 

6. bl.

Manažment  / spravovanie AD -  Prípadové štúdie

25. – 26.4. 2008

 

25.4.

Konkrétne príklady obnovy AD / prípadové štúdie

·        Praktické skúsenosti pri obnove AD

o        Historické záhrady

Fraňo

2h

 

 Záchrana ľudovej architektúry

Hochel

2h

29.4.

·        Angažovanosť občanov a organizácií pri obnove AD

Rusovce - zapojenie občanov do obnovy parku

Pauliniová

1h

 

Mlyny v Kvačianskej doline

Petráš

2h

 

Národný trust – poslanie a aktivity

Chalupová

1h

 

 Pouzdřany – obnova  a využitie renesančnej kúrie

Klimeš

2h

 

Odklínanie hradov

Horanský

2h

 

 

7. bl.

Osobné konzultácie, exkurzia, workshop, blokové sústredenia

I., V. 2008

 

 

 

 [1] Projektovému manažmentu môže byť venovaný ďalší blok