Kurz „B“

Urbanisticko-historický a architektonicko-historický výskum

Kurz pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov                                                      

 

1. bl.

Kultúrne dedičstvo a jeho ochrana (Úvod do problematiky)

5. – 6.10. 2007

 

5.10.

Úvod, obsah, ciele a organizácia kurzu

Kvasnicová, Gregorová

1h

 

Organizácia a legislatíva ochrany pamiatkového fondu v SR vo vzťahu k projektovým činnostiam a výskumom. Medzinárodný kontext. Špecifiká projektovej dokumentácie obnovy pamiatkového fondu

Lalková, Berková,

3h

6.10.

Hodnoty kultúrneho a architektonického dedičstva.

Gregor

2h

 

Pamiatkový fond SR a jeho funkcie (štruktúra, historické typologické druhy)

Lalková

2h

 

Dejiny pamiatkovej starostlivosti. (Teória a prax ochrany - vývoj názorov.)

Gregor

2h

 

Pamiatková starostlivosť v procese globalizácie.

Gregorová

2h

 

 

2. bl.

Doplnkové výskumy stavebno-historických výskumov AD.

Medzinárodné skúsenosti z realizácie nedeštruktívnych typov výskumov

9. - 10.11.2007

 

9.11.

Grafické podklady pamiatkového výskumu. Zameriavanie a grafická dokumentácia.

Babál,Pauliny

2h

 

Archeologický výskum v sústave pamiatkových výskumov.

Baxa, Gregorová

1h

 

Reštaurátorský výskum v systéme pamiatkových výskumov.

Botek,Úradníček...

1h

10.11.

Urbanisticko-historický výskum (UHV) – medzinárodné súvislosti (Rakúsko, Čechy)

Kruml, Kučová

2+2h

 

Pamiatkový výskum resp. prieskum objektu – český pohľad

Škabrada, Ebel,

Rykl, Hauserová

4h

 

 

3. bl.

Nedeštruktívny výskum architektonického dedičstva I. (metodika UHV)

30.11. – 1.12. 2007

 

30.11.

Reč prameňov. (Historický a archívny výskum pre potreby UHV a AHV. Interpretácia a kritika prameňov a archívnych dokumentov)

Urbanová, Pachanská

4h

1.12.

Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkových území podľa metodického usmernenia PÚ SR (krajina, sídlo, MPR, RĽA)

Gregorová,Lalková,

Urbanová, Berková, Pinčíková

4h

 

Princípy tvorby Zásad PO ako priemetu do príslušného stupňa ÚPD. Príklady riešení.

Gregorová

4h

 

 

4. bl.

Nedeštruktívne a deštruktívne výskumy architektonického dedičstva II. (metodika AHV objektu)

29.2. – 1.3. 2008

 

29.2.

Reč pamiatky. Metodika AHV podľa smernice PÚ SR (Spôsob realizácie povrchového a hĺbkového výskumu, formálne a obsahové aspekty dokumentácie)

Urbanová, Kvasnicová

4h

1.3.

AHV – autorská prezentácia PV a diskusia. (podľa aktuálnej ponuky PV v Bratislave)

MUOP BA et alt.

4h

 

AHV – autorská prezentácia PV a diskusia. (podľa ponuky PV v Ba a okolí) s aspektom prepojenia AHV + archeologický výskum + reštaurátorský výskum

MUOP BA et alt.

4h

 

 

5. bl.

Historické konštrukcie, remeselné a umelecko-remeselné prvky

28. – 29.3. 2008

 

28.3.

Historické konštrukcie, materiály a technológie vo svetle archívnych prameňov

Urbanová

2h

 

Výskum výtvarných pamiatok architektúry (nástenná maľba, architektonická plastika...)

Smoláková,Oriško

2h

29.3.

Historické konštrukcie, materiály a technológie. Remeselné a umelecko-remeselné prvky v architektúre.

Historické murivá, technológie murovania, povrchové úpravy, okenné a vstupné otvory a ich výplne, klenbené a stropné konštrukcie, historické podlahy, historické vykurovanie, hygiena, historické krovy a strechy...

Škabrada, Bláha, Fiala, Horánsky, Kvasnicová,

Ševčíková,Botek

8h

 

 

6. bl.

Využitie PV pri vypracovaní PD obnovy pamiatkových objektov (NKP)

25. – 26.4.

 

25.4.

Pamiatkový výskum urbanistickej štruktúry a architektonickej pamiatky (UHV a AHV) s ohľadom na jednotlivé stupne ÚPD.

Lalková,Gregor

2h

 

Výsledky PV a metódy obnovy pamiatkového objektu. Kultúrno-historické a umelecko-historické aspekty.

Urbanová,Kvasnicová

Štassel, Gojdič

2h

26.4.

Návrh pamiatkovej obnovy architektonického objektu. Vzťah PV – PD. Determinanty obnovy pamiatky. Pohľad architekta

Staník, Gregorová

 

2h

 

Ochrana a obnova historických prvkov architektonickej pamiatky.

Girsa,

Sabadošová - Havlík, Vošková,Urlandová

6h

 

 

7. bl.

Osobné konzultácie, exkurzia (podľa aktuálnej ponuky)

I., V. 2008

 

8. bl.

Workshop – prezentácia výsledkov tréningového výskumného projektu za účasti pozvaných osobností.

V. 2008