Kurz „A“

OBNOVA A VYUŽÍVANIE ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA

Profesné špecializačné vzdelávanie v oblasti projektových činností

 

1. bl.

Teoretické a právne východiská ochrany a obnovy architektonického dedičstva

5. – 6.10. 2007

 

5.10.

Úvod, obsah, ciele a organizácia kurzu

Gregor

1h

 

Organizácia a legislatíva ochrany pamiatkového fondu v SR vo vzťahu k projektovým činnostiam.

Medzinárodný kontext. Špecifiká projektovej dokumentácie obnovy pamiatkového fondu

Lalková

3h

6.10.

Vývoj historických sídiel na Slovensku

Vodrážka

2h

 

Pamiatkový fond SR a jeho funkcie (štruktúra, historické typologické druhy)

Lalková, Urbanová

2h

 

Teória a prax ochrany a obnovy architektonického dedičstva – stručný historický vývoj názorov

Gregor, Markušová

4h

 

2. bl.

Metódy a techniky ochrany a obnovy historických objektov I.

9. – 10.11. 2007

 

9.11.

Predprojektová príprava obnovy a náväznosti činností (evidencia, dokumentácia, prieskumy, výskumy)

Botek, Kvasnicová

2h

 

Kultúrno – historické hodnoty historických objektov ako základný determinant ich ochrany a obnovy

Gregor

2h

10.11.

Škodlivé vplyvy. Poruchy historických objektov, techniky a technológie ich ochrany a obnovy

Makýš

5h

 

Tradičné remeslá pri ochrane a obnove historických objektov. Ochrana a obnova historických prvkov a detailov

Vošková, Hochel

3h

 

3. bl.

Metódy a techniky ochrany a obnovy historických objektov II.

30.11. – 1.12. 2007

 

30.11.

Zásady a metódy ochrany a obnovy historických objektov

Gregor

3h

 

Ovplyvňujúce činitele voľby metódy ochrany a obnovy historických objektov

Gregor

1h

1.12.

Adaptácia a modernizácia historických objektov

Makýš, Gregorová

5h

 

Obnova historických objektov v praxi (autorská prezetácia a diskusia)

Fanta, Fantová

3h

 

 

4. bl.

Metódy a techniky ochrany a obnovy historických urbanistických štruktúr

29.2. – 1.3. 2008

 

29.2.

Prieskumy a výskumy historických urbanistických štruktúr

Gregorová

2h

 

Zásady ochrany a obnovy historických urbanistických štruktúr

Gregorová

2h

1.3.

Obnova historických mestských priestorov

Gregor, Paulíny

2h

 

Obnova historickej zelene

Dobrucká

2h

 

Osvetlenie a iluminácia historických objektov. Večerný obraz mesta

Polomová

2h

 

Doprava v historických urbanistických štruktúrach

Kováč

2h

 

 

5. bl.

Špecifiká ochrany a obnovy vybraných druhov pamiatok I.

28. – 29.3. – . 2008

 

28.3.

Profánna a reprezentačná architektúra

Urbanová

2h

 

Hrady

Fiala

2h

29 .3.

Technické pamiatky ľudovej architektúry

Mlynka

2h

 

Ľudová architektúra a drevená architektúra

Dudáš

2h

 

Sakrálna architektúra

Botek, Polomová

2h

 

Industriálne pamiatky

Husák

2h

 

 

6. bl.

Špecifiká ochrany a obnovy vybraných druhov pamiatok II.

25. – 26.4. 2008

 

25.4.

Archeologické pamiatky a torzálna architektúra

Gregorová

2h

 

Tvorivosť v procese ochrany a obnovy architektonického dedičstva

Gregorová

2h

26.4.

Ochrana a obnova pamiatok modernej architektúry

Moravčíková

2h

 

Podporné projekty SR a EÚ na regionálny rozvoj a obnovu architektonického dedičstva. Príprava projektov

Paučula

2h

 

Obnova historických objektov v praxi (autorská prezetácia a diskusia)

Bouda, Masár

3h

 

 

7. bl.

Osobné konzultácie, exkurzia

I., V. 2008