Výročná správa za rok 2009

 

Fond architekta Emila Bellušan.f.“ bol ako neinvestičný fond zaregistrovaný na Krajskom úrade v Bratislave dňa 11. augusta 1997. Zakladateľom bola Nadácia architekta Belluša.

 

  1. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu

     V hodnotenom období mala správna rada Fondu jedno zasadnutie.

Dňa 4.11.2009 sa konalo zasadanie Správnej rady s programom:

     1.Výročná správa Fondu architekta Emila Belluša n.f. za rok 2008

     2. Návrh rozpočtu na rok 2009

     3. Schvaľovanie žiadostí na finančnú podporu pre akademický rok 2009/2010

     4. Rôzne

Správna rada schválila výročnú správu za rok 2008.

Správna rada schválila rozpočet na rok 2009.

Z predložených žiadostí bolo na školský rok 2009/2010 členmi správnej rady schválených financovanie, pri splnení podmienok, 22 návrhov v celkovej výške 16.765,-€.

Ďalej Správna rada prejednala a schválila dohody o vykonaní práce.   

Účelom fondu je podpora architektonického školstva a preto všetky finančné príspevky pre žiadateľov boli poskytnuté v súlade s týmto účelom,  a to najmä na:

- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania ( napr. budovanie počítačových učební, inovácia didaktickej techniky),

- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,

- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,

- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické a vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky,

- podporu rozvojových projektov architektonického školstva,

- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

 

  1. Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých

Podľa ročnej účtovnej uzávierky stav na bežnom účte fondu k 31. 12. 2009 bol:

prevod z roku 2008                        3.151,97 Euro

príjmy v roku 2009                      20.694,28  Euro

výdaje v roku 2009                       18.786,10 Euro                                                                            

zostatok                                          5.060,15 Euro

z toho:

na bežnom účte k 31. 12. 2009 .................................................5.042,18 Euro

      v hotovostnej pokladnici k 31.12.2008...............................................17,97 Euro

 

  1. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu

Fondu bol v roku 2009 poskytnutý dar vo výške 2.500 Euro.

 

  1. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu        

V roku 2009 získal  fond príjmy z poukázaných 2 % od fyzických a právnických osôb poukázaných daňovými úradmi vo výške 18.186,44 Euro.  Do príjmov boli zahrnuté aj úroky z bežného účtu 7,84 Euro za rok 2009. Celková príjmová časť i po pričítaní  daru teda bola 20.694,28 Euro

 

  1. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2008

Majetkom fondu je peňažná hotovosť na bežnom účte a v hotovostnej pokladni.

 

  1. Celkové výdavky v členení na výdavky podľa výšky druhov činností fondu a osobitne výška výdavkov na správu fondu

Výdavky na financovanie účelu fondu:

1. Modernizácia systémov architektonického vzdelávania                                2.083,-Euro

2. Rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov                             3.500,-Euro                       

3.Vydávanie technickej literatúry, učebníc, a modernizáciu učebných pomôcok,  zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické a vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky                                                                                    6.360,-Euro

4. Podpora pri organizovaní seminárov, konferencií. Podpora rozvojových projektov architektonického školstva                                                                         2.342,89-Euro

5. Podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.                                                                          2.685,71-Euro

Spolu:  16.971,60- Euro

                                                                                    

Výdavky na správu fondu

z toho:

- spracov. účtov. a vyprac. uzáv. a daňov. priznania                              208,-Euro                                                                                                

- poplatky v banke                                                                                   59,60-Euro

            -  netto odmeny a náhrady za prácu spojenú s činnosťou fondu              1.134,-Euro

            - daň z dohôd o vykonaní práce                                                                  285,-Euro

            - odvod do sociálnej poisťovne                                                                   16,-Euro

- administratívne poplatky                                                                          53,31-Euro

- kancelárske potreby                                                                                    145,31-Euro

- daň                                                                                                               1,41,-Euro

- chybná platba z roku 2008 (započítaná vo výdavkoch v roku 2008), vrátená v januári 2009                                                                                                         - 128,43-Euro

- chybná platba, vrátená v januári 2010                                                       40,30-Euro                                                    

Výdavky na správu fondu spolu: 1.814,50-Euro

_____________________________________________________________________

           Výdavky spolu                                                                                       18.786,10-Euro

 

  1. V roku 2009 nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie

 

   Správna rada pracuje v tomto zložení:

   správna rada: Ing. arch. Branislav Somora, PhD. - správca fondu

                    prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

                    prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

                    doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

                         Ing. arch. J. JanotováBellušová

                         Ing. Igor Ďurič, PhD.

 

dozorná rada: Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

                        Ing. Alica Horňáková

                        Ing. arch. Ján Šilinger

 

Bratislava 18. 3. 2010                                                      Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

      Vypracoval:                                                                                      správca fondu

      Žigo Jozef