Výročná správa za rok 2008

 

Fond architekta Emila Bellušan.f.“ bol ako neinvestičný fond zaregistrovaný na Krajskom úrade v Bratislave dňa 11. augusta 1997. Zakladateľom bola Nadácia architekta Belluša.

 

  1. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu

     V hodnotenom období mala správna rada Fondu jedno zasadnutie.

Dňa 5.11.2008 sa konalo zasadanie Správnej rady s programom:

     1.Výročná správa Fondu architekta Emila Belluša n.f. za rok 2007

     2. Návrh rozpočtu na rok 2008

     3. Schvaľovanie žiadostí na finančnú podporu pre akademický rok 2008/2009

     4. Rôzne

Správna rada schválila výročnú správu za rok 2007.

Správna rada schválila rozpočet na rok 2008.

Z predložených žiadostí bolo na školský rok 2008/2009 členmi správnej rady schválených financovanie, pri splnení podmienok, 22 návrhov v celkovej výške 609.953,-Sk .

Ďalej Správna rada prejednala a schválila dohody o vykonaní práce.

    

Účelom fondu je podpora architektonického školstva a preto všetky finančné príspevky pre žiadateľov boli poskytnuté v súlade s týmto účelom,  a to najmä na:

- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania ( napr. budovanie počítačových učební, inovácia didaktickej techniky),

- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,

- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,

- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické a vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky,

- podporu rozvojových projektov architektonického školstva,

- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

Zoznam schválených projektov je v prílohe č.1.

 

  1. Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých

Podľa ročnej účtovnej uzávierky stav na bežnom účte fondu k 31. 12. 2008 bol:

prevod z roku 2007                        87.170,10- Sk + pokladničná hotovosť 378,10-Sk

príjmy v roku 2008                      733.688,93-Sk + vratka grantu 22/2007 =5.671,31 Sk

výdaje v roku 2008                       731.952,10,- Sk                                                                            

zostatok                                          94.956,34-Sk

z toho:

na bežnom účte k 31. 12. 2008 .................................................94.956,34 - Sk

      v hotovostnej pokladnici k 31.12.2008...............................................0 - Sk

 

  1. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu

Fondu bol v roku 2008 poskytnutý dar vo výške 355,-Sk.

 

  1. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu        

V roku 2008 získal  fond príjmy z poukázaných 2 % od fyzických a právnických osôb poukázaných daňovými úradmi vo výške 732.823,40-Sk.  Do príjmov boli zahrnuté aj úroky z bežného účtu 510,53-Sk za rok 2008. Taktiež tu bolo zahrnutá vratka nevyčerpaných peňažných prostriedkov z grantu 22/2007 vo výške 5.671,31-Sk. Celková príjmová časť i po pričítaní  daru a vratky teda bola 739.360,24-Sk

 

 

  1. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2008

Majetkom fondu je peňažná hotovosť na bežnom účte a v hotovostnej pokladni. Do stavu HIM bol zaradený notebook v hodnote Sk 50.277,50, nakúpený v 09/2004.

 

  1. Celkové výdavky v členení na výdavky podľa výšky druhov činností fondu a osobitne výška výdavkov na správu fondu

Výdavky na financovanie účelu fondu:

1. Modernizácia systémov architektonického vzdelávania                                112.323,-Sk

2. Rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov                            160.180,-Sk                      

3.Vydávanie technickej literatúry, učebníc, a modernizáciu učebných pomôcok,  zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické a vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky                                                                                   241.750,-Sk

4. Podpora pri organizovaní seminárov, konferencií. Podpora rozvojových projektov architektonického školstva                                                                             106.000,-Sk

5. Podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.                                                                               47.216,-Sk

Spolu:  667.469,- Sk

                                                                                    

Výdavky na správu fondu

z toho:

- spracov. účtov. a vyprac. uzáv. a daňov. priznania                              5.700, -Sk                                                                                                 

- poplatky v banke                                                                                   1.804,5- Sk

            -  netto odmeny a náhrady za prácu spojenú s činnosťou fondu              40.500,00-Sk

            - daň z dohôd o vykonaní práce                                                                  9.500,00-Sk

            - odvod do sociálnej poisťovne                                                                   528,-Sk

- administratívne poplatky                                                                          1.528,- Sk

- kancelárske potreby                                                                                    950,5- Sk

- daň                                                                                                               96,-Sk

- chybná platba, vrátená v januári 2009                                                     3.876,10-Sk

Výdavky na správu fondu spolu: 64.483,10 - Sk

_____________________________________________________________________

           Výdavky spolu                                                                                         731.952,1-Sk

 

  1. V roku 2008 nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie

 

   Správna rada pracuje v tomto zložení:

   správna rada: Ing. arch. Branislav Somora, PhD. - správca fondu

                    prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

                    prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

                    doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

                         Ing. arch. J. JanotováBellušová

                         Ing. Igor Ďurič, PhD.

 

dozorná rada: Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

                        Ing. Alica Horňáková

                        Ing. arch. Ján Šilinger

 

Bratislava 6. 4. 2009                                                      Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

      Vypracoval:                                                                                      správca fondu

      Žigo Jozef